gac logo

Rreth GAC

Green Art Center – Prishtina (GAC) është themeluar ne vitin 2013 me qëllim  që të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të artit dhe dizajnit në një mjedis të shëndetshëm dhe ekologjik, duke ofruar shërbime për formimin e identitetit tone shoqëror, duke promovuar dhe implementuar praktika ekologjike ne ambientin ku ne jetojmë dhe veprojmë.

Ky vetëdijesim publik do të arrihet përmes trajnimeve përkatëse profesionale, edukimit, informimit , aftësimit profesional dhe asistimit të masave të shoqërisë ne projekte te ndryshme.

Objektivat e GAC

Green Art Center – Prishtina (GAC) ka për qëllim rritjen e vetëdijes qytetare për nevojat e shoqërisë që na rrethon, të përmirësojë standardin e jetesës së shoqërisë tonë, ambientin ku ne jetojmë dhe veprojmë përmes kreativitetit artistik dhe punës profesionale, gjithmonë duke përdorur përvoja ekologjike.

Ndaj, për t’i përmbushur qëllimet e saj, organizata do të ndërmarrë, por nuk do të kufizohet vetëm në to, aktivitetet e poshtëshënuara: • Ngritje kapacitetesh
• Edukimi për art, dizajn, dhe iniciativë ekologjike
• Edukimi Mjedisor
• Aftësim në krijimin e dizajneve ekologjike
• Informimi dhe Pjesëmarrja Publike

Green Art Center-Prishtina, është e përkushtuar në përmirësimin e mjedisit në Kosovë, përmes implementimit të projekteve të ndryshme në të mirën e komunitetit dhe mjedisit jetësor të tyre.

GAC synon të bëhet një mekanizëm i rëndësishëm në ngritjen e vetëdijes qytetare për nevojat e shoqërisë tonë duke stimuluar ngritjen e standardit të jetesës, duke përmirësuar dhe mbrojtur mjedisin ku jetojmë dhe veprojmë përmes krreativitetit artistik dhe punës profesionale, gjithmonë duke përdorur metoda ekologjike. Gjithashtu, të jetë një faktor i rëndësishëm rajonal, i cili shtynë përpara shoqërinë drejt zgjidhjes së problemeve, duke stimuluar performancën e shoqërisë aktive të ketë një impakt pozitiv në mjedis dhe art.

GAC duke parë situatën aktuale në Kosovë lidhur me çështjen e mbeturinave, ka konsideruar të nevojshme të ndryshohet sjellja mjedisore e qytetarëve, nëpërmjet edukimit për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, si dhe duke ofruar kushte për fillimin e riciklimit të mbeturinave dhe ofrimin e shërbimeve të favorshme në menaxhimin e mbeturinave. Tranzicioni nga modeli i hedhjes së mbeturinave të përziera në modelin e ndarjes së mbeturinave në dy fraksione (të riciklueshme dhe të tjera), tregon një domosdoshmëri për pjesëmarrje me qëllim përfshirjen e komunitetit më të gjerë për të kuptuar procesin dhe për të kontribuar në rritjen e efikasitetit të ndarjes së mbeturinave. Përmes zhvillimit të strukturave të gjelbra në institucionet arsimore dhe përfshirjes së tyre në aktivitete edukative të gjelbëra, kontribuojmë në arritjen e ndryshimeve në sjelljen e qytetarëve lidhur me minimizimin e mbeturinave të prodhuara.

GAC vazhdon të nxisë një bashkëpunim pozitiv në një kohë të gjatë me një sërë administrata dhe institucione publike vendore, duke përfshirë vetëqeverisjet lokale thujajse në të gjitha komunat e Kosovës si dhe me kompanit regjionale për menaxhimin e mbeturinave dhe me ato të cilat i grumbullojnë mbeturinat e riciklueshme. Duke implementuar projekte të ndryshme në fushën e mjedisit, GAC ka partneritet të vazhdueshëm me institucionet arsimore në shumicën e komunave të Kosovës duke përfshirë mbi 300 institucione arsimore të ciklit parashkollorë, fillorë dhe të mesëm.

Tabelat më poshtë paraqesin referencat e menaxhimit të projekteve nga Green Art Center Prishtina që nga viti 2013. Projektet e realizuara kanë qenë në bashkëpunim me donatorët ndërkombëtarë dhe vendor.

Green Art Center-Prishtina, është e përkushtuar në përmirësimin e mjedisit në Kosovë, përmes implementimit të projekteve të ndryshme në të mirën e komunitetit dhe mjedisit jetësor të tyre.

GAC synon të bëhet një mekanizëm i rëndësishëm në ngritjen e vetëdijes qytetare për nevojat e shoqërisë tonë duke stimuluar ngritjen e standardit të jetesës, duke përmirësuar dhe mbrojtur mjedisin ku jetojmë dhe veprojmë përmes krreativitetit artistik dhe punës profesionale, gjithmonë duke përdorur metoda ekologjike. Gjithashtu, të jetë një faktor i rëndësishëm rajonal, i cili shtynë përpara shoqërinë drejt zgjidhjes së problemeve, duke stimuluar performancën e shoqërisë aktive të ketë një impakt pozitiv në mjedis dhe art.

GAC duke parë situatën aktuale në Kosovë lidhur me çështjen e mbeturinave, ka konsideruar të nevojshme të ndryshohet sjellja mjedisore e qytetarëve, nëpërmjet edukimit për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit, si dhe duke ofruar kushte për fillimin e riciklimit të mbeturinave dhe ofrimin e shërbimeve të favorshme në menaxhimin e mbeturinave. Tranzicioni nga modeli i hedhjes së mbeturinave të përziera në modelin e ndarjes së mbeturinave në dy fraksione (të riciklueshme dhe të tjera), tregon një domosdoshmëri për pjesëmarrje me qëllim përfshirjen e komunitetit më të gjerë për të kuptuar procesin dhe për të kontribuar në rritjen e efikasitetit të ndarjes së mbeturinave. Përmes zhvillimit të strukturave të gjelbra në institucionet arsimore dhe përfshirjes së tyre në aktivitete edukative të gjelbëra, kontribuojmë në arritjen e ndryshimeve në sjelljen e qytetarëve lidhur me minimizimin e mbeturinave të prodhuara.

GAC vazhdon të nxisë një bashkëpunim pozitiv në një kohë të gjatë me një sërë administrata dhe institucione publike vendore, duke përfshirë vetëqeverisjet lokale thujajse në të gjitha komunat e Kosovës si dhe me kompanit regjionale për menaxhimin e mbeturinave dhe me ato të cilat i grumbullojnë mbeturinat e riciklueshme. Duke implementuar projekte të ndryshme në fushën e mjedisit, GAC ka partneritet të vazhdueshëm me institucionet arsimore në shumicën e komunave të Kosovës duke përfshirë mbi 300 institucione arsimore të ciklit parashkollorë, fillorë dhe të mesëm.

Tabelat më poshtë paraqesin referencat e menaxhimit të projekteve nga Green Art Center Prishtina që nga viti 2013. Projektet e realizuara kanë qenë në bashkëpunim me donatorët ndërkombëtarë dhe vendor.

Green Art Center – Prishtina

Rruga Ana Komena, p.n. 10 000, Prishtinë, Republika e Kosovës

info@greenartcenter.org | +383 44 399 434

merla1

Merlina Beu – Muçaj

Themeluese & Drejtor ekzekutiv

Next Steps…

This is should be a prospective customer’s number one call to action, e.g., requesting a quote or perusing your product catalog. Call to Action